Завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктор психологічних наук, професор.

Професійний науково-педагогічний поступ Н.Є. Завацька розпочала у 2000 р.– працювала на посадах старшого викладача, доцента, професора кафедри психології Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. З липня 2011 р. і по цей час очолює створену нею потужну кафедру практичної психології та соціальної роботи, яка є випусковою зі спеціальностей 053 «Психологія», 231 «Соціальна робота», 232 «Соціальне забезпечення». При кафедрі постійно діє аспірантура й докторантура за спеціальністю 053 «Психологія».

У 2002 р. їй присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук. Вчене звання доцента по кафедрі психології отримала у 2003 р. У 2010 р. присуджено науковий ступінь доктора психологічних наук. Вчене звання професора по кафедрі психології присвоєне у 2011 р. З цього ж року і по теперішній час Н.Є. Завацька очолює спеціалізовану Вчену раду з правом прийняття до захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Професор Завацька Н.Є. є головним редактором фахового збірника наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи», який є фаховим з психології (категорія Б) та проіндексований у наукометричній базі Index Copernicus.

Наталія Завацька – відомий теоретик і дослідник проблем соціальної психології та психології особистості. Створена нею наукова школа (під її керівництвом захищена 19 докторських дисертацій та 44 кандидатських дисертацій) успішно працює над вирішенням теоретичних й прикладних питань у сфері соціокультурних і психологічних аспектів адаптації та реадаптації особистості в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму. Особливої уваги в дослідженнях вона надає глобалізаційним світовим процесам, їх впливу на розвиток особистості та врахуванню їх при визначенні провідних напрямів розвитку незалежної України. Доробок її наукової школи визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою.

Вона наполегливо розвиває психолого-гуманістичний зміст навчання і виховання здобувачів вищої освіти та наукової молоді. Під її керівництвом на базі університету працює науково-практичний Центр медико-соціальних та психотехнологій, діяльність якого спрямована на науково-дослідницьку, навчально-виховну, науково-освітню, культурно-просвітницьку, експертно-консультаційну та соціально-корекційну діяльність, а також налагодження й розвиток зв’язків з провідними навчальними та науково-практичними закладами України та зарубіжжя.

Завацька Н.Є. постійно вдосконалює свій науково-методичний рівень підготовки: у 2016 р. в Університеті Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка) пройшла науково-педагогічне стажування: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження», у 2018 р. пройшла міжнародне наукове стажування (Wyzsza Szkola Spoleczno Gospodarcza w Przeworsku, Польща). За результатами наукової діяльності професорсько-викладацького складу університету протягом 2013-2021 років вона є переможцем конкурсу «Вчений року Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля».

Завацька Н.Є. є автором та співавтором більш ніж 300 наукових праць, із них – 68 монографій, 8 навчальних посібників в галузі соціальної психології, психології особистості, теорії та практики управління освітою.

Нагороджена грамотою Національної академії педагогічних наук України (2010 р.), Медаллю за розвиток регіону (2014 р.), Подякою від Міністерства освіти і науки України (2017 р.), дипломами міжнародних виставок «Сучасні заклади освіти в Україні» (2011 р., 2012 р., 2013 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р.).

Присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм (Указ Президента України від 3 жовтня 2019 року № 731).