Рябченко Олена Петрівна (нар. 1960 р.) – український правознавець, доктор юридичних наук (2000 р.), кандидат економічних наук (1995 р.), професор (2002 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2020 р.), експерт в галузі адміністративного права, адміністративного судочинства, правоохоронної діяльності та гарантій законності її здійснення, митного права, оптимізації побудови та функціонування системи органів державної виконавчої влади.

Фахівець з адміністративного права, митно-правового регулювання, юридичного аналізу ефективності побудови та функціонування органів державної виконавчої влади, правоохоронних органів, нормотворчої та експертної діяльності.

Представник школи публічного права – розробка нормативно-правових актів, концепцій, стратегій, рекомендацій, експертних висновків та пропозицій на підставі критичного аналізу чинного законодавства та практики його застосування, порівняльно-правового аналізу із міжнародними актами, кращими світовими практиками, врахуванням правових позицій Європейського суду з прав людини, сучасних теоретико-правових моделей та витоків їх формування й розвитку, виділенням існуючих проблем управління державним апаратом та чинників їх виникнення.

Професійна діяльність:

За свою трудову діяльність працювала в: Науково-дослідному інституті точного приладобудування інженером-економістом у 1982–1983 р.р. (м.Харків); 1988–1991 рр. — економістом-аналітиком на заводі «Новатор» (м. Йошкар-Ола, Республіка Марій Ел); у 1991–1994 р.р. — молодшим науковим співробітником, аспірантом кафедри менеджменту та планування виробництва у машинобудуванні Харківського державного економічного університету; начальником відділу в Інституті стратегічних досліджень фондового ринку (1994-1995 р.р.). 1995-2009 р.р. – працювала в Університеті внутрішніх справ, згодом - у Національному університеті внутрішніх справ, Харківському національному університеті внутрішніх справ на професорсько-викладацьких посадах та керівних посадах начальника кримінологічної лабораторії, начальника кафедри. З 1996 по 2009 роки проходила службу в органах внутрішніх справ. З 2009 року по 2020 рік – у податковій міліції. З 2009 року по теперішній час – працювала на професорсько-викладацьких посадах та керівних посадах начальника кафедри, виконувала обов’язки заступника начальника факультету Національного університету Державної податкової служби України, після його реорганізації - Університету Державної фіскальної служби України, згодом - Державного податкового університету Міністерства фінансів України.

За ініціативи вченої було запроваджено та функціонує освітньо-професійна програма «Митна безпека» («Customs security») підготовки бакалаврів права. Олена Рябченко брала активну участь у запровадженні європейських стандартів у організацію освітнього процесу – входила до складу робочої групи з питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» (наказ МОН України від 13.09.2021 №980), була експертом щодо вдосконалення проекту Концепції юридичної освіти, експертом МОН України щодо стандартів вищої освіти 262 «Правоохоронна діяльність» (бакалавр, магістр) (2020 р.).

Входить до складу двох спеціалізованих вчених рад щодо присвоєння наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук у Державному податковому університеті та Національному авіаційному університеті, а також входила до складу разових спеціалізованих вчених рад щодо присвоєння наукового ступеня доктора філософії (PhD) галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право». Активно залучається до процесу атестації наукових кадрів в якості офіційного опонента у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, Національному університеті «Одеська юридична академія», Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України. За її ініціативою функціонували електронні фахові видання з юридичних наук «Право та управління», «Правова просвіта». Наразі входить до редакційної колегії журналів «Митна справа» та «Ірпінський юридичний часопис».

Наукова школа «Адміністративно-правові гарантії законності та правопорядку» під керівництвом Олени Рябченко спеціалізується на дослідженнях теоретико-правових проблем розвитку адміністративного і митного права, адміністративного судочинства, діяльності правоохоронних органів, формування актуальних пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства. Під її безпосереднім керівництвом захищені 8 докторських дисертацій і більше 40 кандидатських дисертацій.

З наукової і науково-педагогічної діяльності вчена представила результати своїх досягнень у вигляді понад 140 публікацій наукового (монографії, в тому числі – колективні; наукова доповідь; статті; тези виступів на наукових, науково-практичних конференціях, в тому числі - міжнародних), навчального, навчально-методичного характеру, коментарів до законодавства, аналітичних розробок, апробаційних та науково-популярних, науково-експертних публікацій, підготовлено тексти до 11 термінів Тому 5 «Адміністративне право» Великої української юридичної енциклопедії (редкол.: Ю.П. Битяк (голова) та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України; Нац.юрид.ун-т ім.Ярослава Мудрого.2020). Також має публікації в журналах, які індексуються у наукометричних базах “Scopus”, “Web of science”.

За її участі підготовлено більше 30 законопроектів, пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення правоохоронної діяльності, навчального процесу та правового статусу осіб, які здобувають вищу освіту у підрозділі вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання. Була позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. З 2010 р. брала участь у підготовці експертних висновків для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Входила до складу робочої групи з питань реформування законодавства про адміністративні правопорушення. Була членом науково-консультативних рад Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, експертом Комісії Конституційної Асамблеї з питань здійснення народовладдя. Наразі є членом Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, активно співпрацює з Державною митною службою України з питань вдосконалення кадрового забезпечення її діяльності.

Громадська діяльність:

Має активну громадянську позицію – є членом Союзу юристів України.

Нагороди:

У 2020 р. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», має заохочувальну відзнаку Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – нагрудний знак «Правосуддя і справедливість» (2014 р.), неодноразово відзначалась відомчими нагородами МВС України (з 2002 по 2008 роки), Державної податкової служби України (2012 р.).